R O Z H O D N U T Í o přijetí dítěte do MŠ – zvláštní zápis

01.07.2022 11:12

Mateřská škola Brodek u Přerova

okres Přerov, příspěvková organizace

   Tyršova 217, PSČ 751 03 Brodek u Přerova

tel. 581741142

 

 

R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ – zvláštní zápis

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

            K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace - pro školní rok 2022/2023 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:

 

 

                        1 /2022/ 106   

                        2 /2022/ 107   

                       

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vyvěšení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 30. 6. 2022                                                   Řezníčková Iva         

Č. j. MŠ 108/2022                                                                 ředitelka mateřské školy

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ zvláštní zápis.pdf (713273)