Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

04.06.2023 10:14

Mateřská škola Brodek u Přerova

okres Přerov, příspěvková organizace

   Tyršova 217, PSČ 751 03 Brodek u Přerova

tel. 581741142

 

R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

            K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace - pro školní rok 2023/2024 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:

 

                        13 /2023          6 bodů

                        35 /2023          5 bodů

                        24 /2023          4 body

                        25 /2023          4 body

                        29 /2023          4 body

                        10 /2023          4 body

                        15 /2023          4 body

                         8 /2023           4 body

                        14 /2023          4 body

                         7 /2023           4 body

                         2 /2023           4 body

                        22 /2023          4 body

                        23 /2023          4 body

                         1 /2023           4 body

                        21 /2023          4 body

                         4 /2023           3 body

                         5 /2023           3 body

                        34 /2023          3 body

                         3/2023            3 body

                        32/2023           3 body

                        17/2023           3 body

                        30/2023           3 body

                        16/2023           3 bod

                        11/2023           2 body

                         6/2023            2 body

                        33/2023           1 bod

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vyvěšení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Vyvěšeno dne: 2.6.2023                                                                   Řezníčková Iva         

Č. j. MŠ 101/2023                                                                             ředitelka mateřské školy

 

Dle velkého počtu Žádostí k předškolnímu vzdělávání, bylo ke kritériím přidáno i bodové hodnocení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

3 body pro děti s trvalým pobytem v Brodku u Přerova, nebo ze spádové obce

3 body pro děti narozené v roce  2017 a 2018

2 body pro děti narozené v roce 2019

1 bod pro děti narozené v roce 2020

0 bodů pro děti narozené v roce 2021

 

 Bylo přijato k předškolnímu vzdělávání celkem 26 dětí.

 

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO PRODIČE  NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ  DO MŠ pro školní rok 2023/2024.

 

Rodiče přijatých dětí se dostaví do podepsat Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 6. června 2023 v 15,00 hodin.

 

Na schůzce budou poskytnuty informace k nástupu dětí do MŠ.

 

                                              

 

V Brodku u Přerova                                                                                      Řezníčková Iva

Dne 2. 6. 2023                                                                                   Ředitelka mateřské školy