Výsledky zápisu

30.05.2024 07:45

R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace - pro školní rok 2024/2025 - bylo kladně rozhodnuto  u níže uvedených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 

                        2 /2024           

                        3 /2024           

                        4 /2024           

                        5 /2024           

                        6 /2024           

                        9 /2024           

                        13 /2024         

                        14 /2024         

                        15 /2024         

                        19 /2024         

                        21 /2024         

                        22 /2024         

                        23 /2024         

                        25 /2024         

            1 /2024                       

                        8 /2024           

                        11 /2024         

                        16 /2024         

                        17 /2024         

                        20 /2024         

 

                        18 /2024          pozastaveno správní řízení na dobu nezbytně nutnou

                                  

                                  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vyvěšení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Vyvěšeno dne: 30.5.2024                                                                 Řezníčková Iva         

Č. j. MŠ 26 / 2024                                                                            ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

  • Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním – to se netýká dětí – uchazečů, kteří mají plnit povinnost předškolního vzdělávání.

 

  • Předností přijetí tzv. spádových dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – bylo přijato celkem 14 dětí do naší MŠ

 

  • Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok – bylo přijato celkem 6 dětí

 

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO PRODIČE  NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ  DO MŠ

pro školní rok 2024/2025.

 

Rodiče přijatých dětí se dostaví do podepsat Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 6. června 2024 v 15,00 hodin.

Na schůzce budou poskytnuty všechny informace k nástupu dětí do MŠ.

 

                                              

 

V Brodku u Přerova                                                                                     Řezníčková Iva

Dne 30. 5. 2024                                                                                Ředitelka mateřské školy