Dotace školních obědů, spotřební koš

 

ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ  URČUJE  FINANČNÍ  LIMIT  A  SPOTŘEBNÍ  KOŠ

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem, pro niž stát stanovuje poměrně přesná pravidla.

Obecné zmínky o školním stravování nalezneme ve školském zákoně č.561/2004 Sb., alfou a  omegou je vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Ta stanovuje dva základní požadavky:

a)      finanční limit na nákup potravin, respektive jeho rozmezí

b)      průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (spotřební koš)

Dotované školní stravování lze poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. Dalším předpisem je vyhláška č. 137/2004 S., obsahující závazná hygienická pravidla, jejichž dodržování je nezbytné pro zdraví dětí a personálu.

Cena oběda se skládá ze tří částí: potraviny, mzdy a režie.

Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány. Míra dotace může činit až 60%. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že minimálně dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný – ten si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., obsahuje též průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musejí jídelny dodržovat. Dodržování spotřebního koše si žádná jídelna nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Jídelna se musí vejít do stanovených finančních limitů a zároveň musí splnit spotřební koš. Splnit oba požadavky současně není jednoduché. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek tak, aby dodržela výživové normy – spotřební koš.